August 30, 2021

Mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Ý nghĩa lịch sử

Mùng 2 tháng 9 là một trong những ngày lễ lớn tại Việt Nam. Vậy mùng 2 tháng 9 là ngày gì? Có ý nghĩa như thế nào? CùngXóm đầu tưtìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mùng 2 tháng 9 là ngày gì?

Mùng 2 tháng 9 là một trong những ngày lễ lớn của Việt Nam. Đây là ngày kỷ niệmChủ tịch Hồ Chí Minhđọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ban đầu, ngày 2/9 được gọi là "Việt Nam độc lập” (Sắc lệnh 22C NV/CC ngày 18 tháng 2 năm 1946), còn ngày 19/8 là "Quốc khánh” (Sắc lệnh 141-B ký ngày 26 tháng 7 năm 1946). Từ năm 1954 ngày 2/9 lần đầu được chính thức gọi là Quốc khánh.

Posted by: Xom Dau Tu at 08:25 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 161 words, total size 1 kb.
What colour is a green orange?
10kb generated in CPU 0.0213, elapsed 0.0714 seconds.
35 queries taking 0.0566 seconds, 49 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.